Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 - Definities
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht (en eventuele kosten en uitsluiting)
Artikel 6a - Nadere voorwaarden bij arrangementen
Artikel 7 - De prijs
Artikel 8 - Conformiteit en garantie
Artikel 9 - Levering en uitvoering
Artikel 10  - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 11 - Betaling
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Geschillen
Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
De Stichting Haags Openbaar Vervoer Museum
Ter Borchstraat 7 
2525 XG Den Haag
E-mailadres: info@hovmwebshop.nl
KvK-nummer: 27345305
BTW-identificatienummer: NL8208.60.074.B01

Artikel 2 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1) Bedenktijd: de tijd waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
2) Consument: de persoon die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer
3) Duurtransactie: een overeenkomst met betrekking tot een reeks van producten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
4) Dag: kalenderdag
5) Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
6) Herroepingsrecht: de mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst en deze te ontbinden
7) Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in casu de Stichting Haags Openbaar Vervoer Museum, gevestigd te Den Haag, hierna te noemen: HOVM
8) Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door het HOVM georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
9) Product: een stoffelijke zaak die door of namens het HOVM in het verkeer kan worden gebracht
10) Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt vor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen
11) Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van het HOVM

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het HOVM en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen het HOVM en een consument
2) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij het HOVM zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk aan hem kosteloos worden toegezonden
3) Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consumenten langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden
4) Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing en kan de consument ingeval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit zoveel mogelijk in het aanbod vermeld
2) Het aanbod bevat een beschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is in combinatie met een eventuele afbeelding voldoende gedetailleerd om een goede indruk van het aanbod te krijgen. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden het HOVM niet
3) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichting zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden

Artikel 5 - De overeenkomst
1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden
2) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt het HOVM onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door het HOVM is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. De bevestiging wordt per e-mail verzonden. De consument dient binnen het mailprogramma alle mogelijkheden te bekijken of de bevestiging is binnen gekomen
3) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft het HOVM passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilig webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal het HOVM daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen
4) Het HOVM kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte (doen) stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien het HOVM op grond van dit onderzoeken goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden

Artikel 6 - Herroepingsrecht (en eventuele kosten en uitsluiting)
1) Bij de aankoop van producten of het opdragen van diensten,
  a) heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen
  b) indien de levering van een dienst bestaat uit het door de consument laten deelnemen aan een door het HOVM aangeboden arrangement, zoals gedefinieerd in artikel 6a, geldt de aanvullende voorwaarde dat de consument de overeenkomst tot uiterlijk 7 dagen voor de datum waarop dit arrangement plaats vindt kan ontbinden
2) Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan het HOVM retourneren
3) Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening
4) Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en reeds een bedrag betaald heeft, zal het HOVM dit bedrag zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen
5) Het HOVM kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover niet voorzien in lid 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien het HOVM dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten de overeenkomst, heeft vermeld
6) Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten
  a) die door het HOVM tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d) die snel kunnen bederven of verouderen;
  e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop het HOVM geen invloed heeft;
  f) als losse kranten en tijdschriften, en
  g) als audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
7) Uitsluiting van herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode

Artikel 6a - Nadere voorwaarden bij arrangementen
Indien de levering van een dienst bestaat uit het door de consument laten deelnemen aan een door het HOVM aangeboden arrangement, waaronder wordt verstaan een rit met een historisch (rail)voertuig al dan niet in samenhang met andere producten en/of diensten, gelden naast de aan het onderhavige arrangement verbonden voorwaarden, ook de volgende voorwaarden:

1) Het HOVM behoudt zich het recht voor, om de overeenkomst te annuleren, indien
  a) drie dagen voor de datum waarop het arrangement zou worden uitgevoerd, naar het oordeel van het HOVM zich te weinig deelnemers voor dit arrangement hebben aangemeld. In dit geval zal het arrangement niet worden uitgevoerd
  b) de weersomstandigheden op de beoogde dag zodanig zijn, dat het naar het oordeel van HOVM niet verantwoord is het arrangement uit te voeren. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake als de exploitatie op het Haagse tramnet wegens de weersomstandigheden niet of volgens een aangepaste dienstregeling wordtt, of
c) door calamiteiten van welke aard dan ook, het uitvoeren van het arrangement niet mogelijk blijft. Onder een calamiteit bedoeld wordt mede verstaan een verbod van overheidswege en/of van de exploitant van het Haagse tramnet, om het arrangement uit te voeren
2) Mocht echter op de beoogde datum, maar op een ander tijdstip het bedoelde arrangement wel worden uitgevoerd, wordt consument de mogelijkheid geboden, mits die bestaat, een daarop gerichte overeenkomst te sluiten
3) In een geval als bedoeld in lid 1 zal de consument de door hem voor zijn deelname betaalde kosten worden terugbetaald, indien hij geen gebruik maakt van de mogelijkheid die hem volgens lid 2 wordt geboden

Artikel 7 - De prijs
1) De prijs van het aanbod is altijd inclusief omzetbelasting (btw), tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de prijs exclusief omzetbelasting (btw) is. Het HOVM kan de tarieven tussentijds wijzigen

Artikel 8 - Conformiteit en garantie
1) Het HOVM staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften
2) Een door het HOVM, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover het HOVM kan doen gelden

Artikel 9 - Levering en uitvoering
1) Het HOVM zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten
2) Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt
3) Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het HOVM geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, maar heeft geen recht op een eventuele schadevergoeding.
4) In geval van ontbinding conform het vorige lid zal het HOVM het bedrag dat de consument heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen
5) Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal het HOVM zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijk wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd

Artikel 10 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1) De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (tijdschriften inbegrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand

Verlenging
2) Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur
3) In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van één kalenderjaar, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van één maand
4) Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

Duur
5) Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijd met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van overeengekomen duur verzetten

Artikel 11 - Betaling
1) Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling tegelijk met de aanvaarding van het aanbod te worden voldaan
2) Indien bij hoge uitzondering van het bepaalde in het eerste lid wordt afgeweken, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen
3) De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan het HOVM te melden
4) In geval van wanbetaling van de consument heeft het HOVM behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen

Artikel 12 - Klachtenregeling
1) Het HOVM beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomst deze klachtenprocedure
2) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het HOVM, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd
3) Bij het HOVM ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het HOVM binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoering antwoord kan verwacht

Artikel 13 - Geschillen
1) Op overeenkomsten tussen het HOVM en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluiten Nederlands recht van toepassing

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
1) Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager

© Haags Openbaar Vervoer Museum 2016